borgenär

Borgenär – Fordringsägaren

08.01.21

Tidningen Forskning & Framsteg gjorde 2006 en undersökning som visade att ordet borgenär misstolkades av hela 93% av dem tillfrågade. Trots att undersökningen är några år gammal är begreppen borgensman och borgenär fortfarande snarlika i sin stavning och har två vitt skilda betydelser. Nedan reder vi ut skillnaden mellan de två begreppen.

Borgenär

En borgenär är simplifierat en person eller organisation som äger en fordran. En fordran är något som borgenären kan begära i från en motpart som kallas gäldenär. Exempel på en fordran är ett bolån. Det kan även vara andra varor som ett företag eller privatperson har sålt med kravet att betalningen sker i efterhand.

Borgenären är alltså den person eller det företag som lånat ut pengar eller vara. Rätten till återbetalning regleras ofta genom antingen ett avtal eller ett skuldebrev.

Gäldenär

Följaktligen så är gäldenären den person eller det företag som tagit emot pengar eller vara från borgenären. Gäldenären står alltså i skuld till borgenären.

Beroende på om det är en skuld i pengar kallas denna skuld för penninggäldenär. Ett exempel på en penninggäldenär är en bolånetagare som står i skuld till en bolånegivare.

När det istället handlar om varor och tjänster som gäldenären är skyldig, kallas denna naturagäldenär. Ett exempel på en naturagäldenär är ett företag som tagit betalt i förskott för en tjänst som de skall utföra åt borgenären. Tjänsten kan vara alltifrån att köra ut ett paket till borgenären till att renovera ett badrum.

borgenär

Vad är en borgensman?

En borgensman är en person eller ett företag som garanterar att borgenären kommer få tillbaka sina pengar. Denna situation kan uppstå i de fall gäldenären inte betalar sina tillbaka sina skulder.

Behovet av en borgensman är vanligt när personer med mindre stabil ekonomi vill ta ett lån. Det kan handla om personer med betalningsanmärkningar eller unga låntagare. Borgenären kan i dessa fall kräva att gäldenären har en borgensman som säkrar återbetalningen.

Borgensmannens blir då som en typ av försäkring för att borgenären skall få tillbaka sina pengar. Det finns två olika avtal som en borgensman kan ingå; enkel borgen och proprieborgen.

Vid enkel borgen åtar sig borgensmannen att betala skulden vid de tillfällen då gäldenären ej kan eller har tillgångar att sälja för att möta skulden.

Proprieborgen är en mer omfattande överenskommelse som sätter borgensmannen i samma sits som gäldenären. Borgenären kan då kräva borgensmannen på skulden som om den vore dennes egna skuld.

Att åta sig rollen som borgensman bör vara ett genomtänkt beslut som inte fattas för lättvindigt. Detta då du som borgensman kan komma att bli återbetalningsskyldig givet att gäldenären inte betalar. Att stå som borgensman kan även påverka dina egna möjligheter till att få ta egna lån i framtiden.

borgenär

Vanligt ställda frågor