Taxeringsvärde – Skatteverkets värdering av din fastighet

16.12.20

I enlighet med Skatteverkets beskrivning är begreppet taxeringsvärde det samlade värdet av en fastighet. Skatteverket beräknar fastighetens taxeringsvärde utifrån prisnivån i fastighetens område, tillsammans med ett antal värdefaktorer. Följaktligen har taxeringsvärdet stor betydelse när du ska betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift. Även vid arv av en fastighet är taxeringsvärdet viktigt och avgör vad skillnaden mellan köp och gåva blir.

Vad består taxeringsvärdet av?

Taxeringsvärdet är ett uppskattat värde av din fastighet. Målet med taxeringsvärdet är att det ska uppgå till 75% av fastighetens värde, två år innan taxeringsåret.

Till exempel, innebär detta att taxeringsvärdet för ett småhus, som sätts 2021, beror på försäljningar av fastigheter i samma värdeområde mellan åren 2017-2019.

De faktorer som Skatteverket tar hänsyn till när de beräknar taxeringsvärdet är:

  • Området som fastigheten ligger i
  • Närhet till hav och strand
  • Fastighetens exteriör och interiör
  • Vatten och avloppstillförsel
  • Typ av fastighet

Detta leder till att marknadsvärdet du skulle fått efter en försäljning av en fastighet, oftast är högre än taxeringsvärdet.

taxeringsvärde

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Ett viktigt område kopplat till taxeringsvärdet är den påverkan den har på vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt du ska betala. Äger du en fastighet ska du årligen betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift.

Summan du ska betala i fastighetsskatt eller fastighetsavgift är förifyllt i din inkomstdeklaration. Du behöver alltså inte fylla i skatten separat, utan det ingår i din årliga skattedeklaration. Du finner beloppet i ditt “Besked – Beslut om årlig beskattning“. 

Observera att för nybyggnationer skiljer sig reglerna. Först vid inlämnad fastighetsdeklaration ges huset ett värdeår av Skatteverket. Beroende på vilket värdeår huset tilldelas skiljer sig reglerna.

Värdeåret är vanligen samma år som byggnaden färdigställs. Värt att veta är då att nybyggda småhus och ägarlägenheter är avgiftsbefriade i 15 år. Givet att deras värdeår är från år 2012 eller senare. Nybyggda småhus och ägarlägenheter med värdeår från 2011 och tidigare, är avgiftsbefriade i fem år. Därefter tas det ut en halverad avgift i ytterligare fem år på dessa.

Fastighetsskatt

En förenklad riktlinje till vilka fastigheter som är belagda fastighetsskatt är fastigheter som inte innehåller bostäder.Exempel på fastigheter som kräver fastighetsskatt är; tomt där bebyggelse är planerad, obebyggd lantbruksfastighet och industrifastigheter.

Detta betyder att om man äger obebyggd tomtmark betalar man fastighetsskatt på tomtens taxeringsvärde. Denna fastighetsskatt uppgår till 1% av taxeringsvärdet, och det finns inget begränsande takbelopp.

Fastighetsavgift

En förenklad riktlinje till vilka fastigheter som är belagda fastighetsavgift är fastigheter som innehåller bostäder. Exempel på fastigheter som kräver fastighetsavgift är; småhus, bebyggd jordbruksfastighet, ägarlägenhet och hyreshus.

Om du då äger ett färdigbyggt småhus ska du alltså betala fastighetsavgift. Avgiften uppgår till 0,75 av taxeringsvärdet. Det finns dock ett tak för hur hög denna avgift kan bli. Takbeloppet förändras från år till år, men var för inkomståret 2020 på 8349 kr.

I fall då en byggnad står på ofri grund, finns två olika taxeringsvärden. Byggnadens ägare får ett taxeringsvärde för dennes byggnad. Markägaren får i sin tur ett separat taxeringsvärde för markens värde. Fastighetsavgiften år 2020, för småhus på ofri grund, är 0,75% av taxeringsvärdet med ett takbelopp på 4174 kr.

Vill du veta mer om beskattning av andra fastighetstyper kan du läsa mer om de på Skatterverkets hemsida.

Taxeringsvärde vid köp eller gåva

Taxeringsvärde kan dels avgöra stämpelskattens storlek. Det kan även avgöra om ett förvärv av fastighet ska klassas som ett köp eller en gåva.

För att fastigheten skall betraktas som en gåva får inte betalningen för fastigheten understiga taxeringsvärdet. Året som överlåtelsen sker är även det år som avgör vilket taxeringsvärde som skall användas. Är betalningen lika hög eller högre än taxeringsvärdet, räknas överlåtelsen istället som ett köp.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde på bostadsrätter?

När det kommer till bostadsrätter så klassas inte du som ägare av fastigheten. Bostadsrättsföreningen äger istället fastigheten. Detta innebär att du ej behöver oroa dig för fastighetsavgifter eller fastighetsskatt, kopplade till din bostadsrätt. Då bostadsrättsföreningen äger fastigheten skall de även sköta inbetalningarna.

Vanligt ställda frågor